Chystáte sa opusti? túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Spolo?nos? Yamaha vyrába vozidlá ATV a ?Side-by-Side“ s funkciami, ktoré zabezpe?ujú maximálnu flexibilitu a komfort pre prevádzkové po?iadavky.

Ke? u? sa terén zdá nepreniknute?ny, po?asie sa zhor?uje a be?ny sp?sob prepravy zlyháva, vyzvu prijíma rad skuto?nych ?ampiónov v teréne Yamaha. V situácii, ke? ide skuto?ne o ?ivot, ste nikdy nemali viac mo?ností.

Tam, kde je obmedzeny prístup a vybavenie potrebujete prepravi? skuto?ne rychlo (napr. horské záchranné slu?by), m??u by? vozidlá Yamaha ATV s nosnos?ou 120 kg a schopnos?ou ?aha? a? 500 kg neocenite?nym pomocníkom. Vozidlá v?aka nízkemu tlaku len 28 kPa zanechávajú po sebe len minimálnu stopu.

Dvojmiestne vozidlá Yamaha ?Side-by-Side“ ponúkajú mo?nos? prepravy 2 os?b v teréne v kombinácii s vynikajúcim úlo?nym priestorom a schopnos?ou ?ahania. Model Viking ponúka pre profesionálne nasadenie nevídanú v?estrannos?, preto je tie? známy ako ideálne vozidlo pre horskú záchrannú slu?bu ?i po?iarne vozidlo.

Kompletná ponuka vozidiel Yamaha All Terrain ponúka mo?nosti pre v?etky rozpo?ty a po?iadavky. Svoje schopnosti u? potvrdili v mnohych oblastiach a mnohymi profesionálnym pou?ívate?om. V?aka tomu máte istotu, ?e spolo?nos? Yamaha vám ponúka stroje, ktoré vyhovujú va?im potrebám.

亚洲嫩模 顶级做爰片