Du er ved at forlade hjemmesiden. Er du sikker?

Jeg er enig, f?r mig derhen

Ansvarsfraskrivelsesklausul

Denne retserkl?ring indeholder de vilk?r, der g?lder for denne hjemmeside, www.emoneymoney.com, og alle dertil knyttede hjemmesider for Yamaha Motor Europe N.V.'s affilierede selskaber (i det f?lgende ben?vnt Yamaha Motor Europe), der er linket til eller som er vist p? denne hjemmeside (under ét ben?vnt ”hjemmesiderne”). Med "denne hjemmeside", henvises til det specifikke websted, du rent faktisk er eller har v?ret inde og bes?ge.

Ved at g? ind p? eller bruge nogen af disse hjemmesider accepterer du udtrykkeligt og forpligter dig til at overholde alle vilk?r i denne retserkl?ring. Brug ikke hjemmesiderne, hvis du ikke accepterer disse vilk?r. I tilf?lde af uoverensstemmelse mellem denne retserkl?ring og andre regler, politikker eller aftaler, som er lagt ud p? denne hjemmeside eller p? anden vis er g?ldende mellem dig og Yamaha Motor Europe, har dokumenterne forrang i f?lgende orden: 1) specielle vilk?r for produkter og/eller serviceydelser; 2) denne retserkl?ring; 3) Privatlivspolitikken og 4) andre regler, politikker eller aftaler, som er lagt ud p? denne hjemmeside.

Medmindre der henvises til andet heri, omfatter en henvisning til Yamaha Motor Europe alle dens affilierede selskaber.?Hjemmesiderne er kun til din personlige brug, som er begr?nset til at se hjemmesiderne, give oplysninger til hjemmesiderne, downloade produktinformation til personlig genneml?sning og for visse af hjemmesidernes vedkommende k?b af produkter.

G?ldende lov?

Ved at g? ind p? denne hjemmeside bekr?fter du, at din tilladelse til at g? ind p? og bruge denne hjemmeside vil blive fortolket og vurderet i henhold til nederlandsk lov. Du accepterer, at tvister i forbindelse med brug af denne hjemmeside skal afg?res af en kompetent domstol i Nederlandene (hovedforretningssted af Yamaha Motor Europe N.V.). Hvis du bruger denne hjemmeside fra et andet land, er du ansvarlig for overholdelse af alle g?ldende lokale love. Derudover udelukker eller begr?nser denne retserkl?ring ingen af de ufravigelige rettigheder, der er tildelt dig i henhold til g?ldende lov i overensstemmelse med anvendelsen af de internationale lovvalgsregler. Yamaha Motor Europe udtaler sig ikke om, hvorvidt det heri indeholdte materiale er hensigtsm?ssigt for alle lande i verden.

1 Yamaha Motor Europe l?gger informationer ud p? sine hjemmesider som en service over for de bes?gende. Med undtagelse af de hjemmesider, hvor der kan k?bes produkter, har Yamaha Motor Europe's produktinformation udelukkende et informativt form?l. Oplysninger om og henvisninger til enkeltpersoner, det v?re sig medarbejdere eller personer med anden ans?ttelse hos eller tilknytning til Yamaha Motor Europe, har udelukkende et informativt sigte. Under ingen omst?ndigheder kan/m? enkeltpersoner og/eller deres udsagn p? hjemmesiderne forbindes med Yamaha Motor Europe's ansvar eller erstatningsansvar for specifikke produkter eller serviceydelser, det v?re sig p? det personlige eller selskabsm?ssige plan. Offentliggjorte udsagn og profiler er personlige, og der kan ikke henvises til disse med henblik p? garanti eller erstatningsansvar, det v?re sig i retlig eller anden sammenh?ng.?
Selv om Yamaha Motor Europe fors?ger p? at give n?jagtig og rettidig information, kan der forekomme utilsigtede tekniske eller faktuelle un?jagtigheder og typografiske fejl. Yamaha Motor Europe forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at foretage rettelser og ?ndringer p? hjemmesiderne. De af Yamaha Motor Europe's produkter, der er beskrevet p? selskabets hjemmesider, kan m?ske ikke f?s i dit omr?de. Yamaha Motor Europe vil bestr?be sig p?, at informationerne p? hjemmesiderne er hensigtsm?ssige for dit omr?de. Selv om Yamaha Motor Europe har gjort sig store anstrengelser for at vise produkterne og deres farver s? n?jagtigt som muligt, vil de viste produkter og deres farver ogs? afh?nge af brugerens udstyr, og Yamaha Motor Europe kan ikke garantere, at brugerens udstyr vil vise en n?jagtig gengivelse af de faktiske produkter og deres farver. Det er muligt, at nogle former for software, som kan downloades fra hjemmesiderne, er underlagt statslige eksportrestriktioner eller andre restriktioner. Ved at bes?ge og bruge vores hjemmesider anerkender du disse restriktioner og accepterer, at du er underlagt dem.

2 Bes?gende p?tager sig alt ansvar og al risiko vedr?rende deres brug af hjemmesiderne. Alle informationer p? hjemmesiderne gives til dig ”s?ledes som de nu er og forefindes”, og Yamaha Motor Europe fral?gger sig alle garantierkl?ringer, oplysninger og billigelser, det v?re sig udtrykkelige eller underforst?ede, vedr?rende information, man har f?et adgang til fra eller via hjemmesiderne, herunder men ikke begr?nset til alle udtrykkelige og underforst?ede garantierkl?ringer s?som garanti for gyldig adkomst, handelsm?ssig kvalitet, ikke-kr?nkelse og egnethed til et s?rligt form?l, i det omfang dette er tilladt i det g?ldende retssystem. Yamaha Motor Europe garanterer ikke, at hjemmesiderne er fri for computer-vira, programfejl eller andre skadevoldende elementer. Yamaha Motor Europe garanterer ikke, at de i materialet indeholdte funktioner ikke vil blive afbrudt eller er fejlfri, ej heller at fejl vil blive opdaget eller rettet. Yamaha Motor Europe p?tager sig ikke erstatningsansvar eller andet ansvar for fuldst?ndigheden, p?lideligheden eller brugbarheden af de informationer, der freml?gges eller f?s adgang til via hjemmesiderne. Yamaha Motor Europe har ikke pligt til at opdatere deres hjemmesider eller ?ndre indhold eller koder, og Yamaha Motor Europe kan ikke holdes ansvarlig for manglende opdatering af s?danne informationer. Det er dit ansvar at verificere alle informationer, der ligger p? hjemmesiderne, f?r du stoler p? dem.?

3 Yamaha Motor Europe kan under ingen omst?ndigheder holdes erstatningsansvarlig for eventuel skade af enhver art uanset ?rsag, herunder men ikke begr?nset til afsavn, avancetab, datatab eller andre skadetyper, af materiel s?vel som immateriel art, det v?re sig et s?gsm?l inden for kontrakt, uden for kontrakt eller af anden art, som skyldes eller p? nogen m?de vedr?rer brugen eller standarden af de informationer, der ligger p? eller er adgang til via Yamaha Motor Europe's hjemmesider. De begr?nsninger i erstatningsansvaret, der henvises til i denne retserkl?ring, g?lder ikke i det omfang, at tabet eller skaden skyldes bevidst pligtfors?mmelse eller grov uagtsomhed fra Yamaha Motor Europe's side.

4 Yamaha Motor Europe forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at inddrage adgang til hjemmesiderne eller revidere de p? hjemmesiderne beskrevne serviceydelser og produkter. Alle tilbud og andre erkl?ringer afgivet af Yamaha Motor Europe er uden forbindende, medmindre Yamaha Motor Europe udtrykkeligt giver skriftligt udtryk for andet. Du kan tr?de tilbage fra en transaktion vedr?rende produkter eller serviceydelser, som du har k?bt online fra denne hjemmeside, inden for syv arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelse af produktet eller datoen for udf?relsen af den relevante serviceydelse i henhold til de g?ldende lovregler vedr?rende fjernsalg.?
Yamaha Motor Europe m? til enhver tid revidere de i denne retserkl?ring indeholdte vilk?r ved at opdatere dette indl?g. Du er bundet af eventuelle revideringer og b?r med j?vne mellemrum bes?ge denne side for at gennemse de aktuelle vilk?r, der g?lder for din brug af hjemmesiderne. Fortsat brug af denne hjemmeside efter s?danne ?ndringer vil blive betragtet som dit samtykke til ?ndringerne. Hvis et vilk?r eller en bestemmelse i denne retserkl?ring er ugyldig, vil det ikke p?virke muligheden for retsh?ndh?velse af de dele af retserkl?ringen, der anses for at kunne retsh?ndh?ves af de relevante domstole.

5 Yamaha Motor Europe ejer eller har rettighederne til alle hjemmesiderne, herunder men ikke begr?nset til alle baggrundsbilleder, ikoner, skikkelser, illustrationer, billeder, grafik, musik, tekst, software og andet indhold p? hjemmesiderne (”indholdet”) samt alle HTML-designs, layouts, konfigurationer, CGI og andre koder og scripts i ethvert format, der bruges til at implementere hjemmesiderne (”koden”). Indholdet af og koden til hjemmesiderne er beskyttet af immaterielle rettigheder og dertil h?rende rettigheder, herunder men ikke begr?nset til ophavsret, patenter, database- og varem?rkerettigheder. Du m? ikke kopiere, ?ndre, uploade, downloade, transmittere, genudgive, vise med henblik p? gendistribution til tredjepart med kommercielt form?l eller p? anden vis distribuere koder eller indhold fra hjemmesiderne uden Yamaha Motor Europe's forudg?ende skriftlige samtykke, for s? vidt s?danne restriktioner er tilladt i henhold til g?ldende pr?ceptiv lov. Du m? kun bruge indholdet eller koden fra hjemmesiderne til personlig brug. Alle logoer, navne og varem?rker, der ses p? hjemmesiderne, er immaterielle rettigheder, som tilh?rer Yamaha Motor Europe eller anvendes af Yamaha Motor Europe p? licens. Du m? ikke bruge noget af det ovenfor anf?rte til noget som helst form?l uden Yamaha Motor Europe's forudg?ende udtrykkelige skriftlige tilladelse. Manglende overholdelse af denne retserkl?ring udg?r misligholdelse og kr?nker Yamaha Motor Europe's ophavsret, varem?rkeret og andre immaterielle rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt ovenfor, m? intet heri fortolkes, som om det indirekte, if?lge berettiget antagelse eller p? anden vis tildeler en licens eller rettighed til patenter, varem?rker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder tilh?rende Yamaha Motor Europe, dets filialer, affilierede selskaber eller tredjepart.

6 Selv om denne hjemmeside har links til andre hjemmesider, antyder Yamaha Motor Europe hverken direkte eller indirekte godkendelse, associering, sponsorat, tilslutning eller tilknytning til den linkede hjemmeside, medmindre det specifikt er n?vnt heri. Ved at g? ind p? denne hjemmeside accepterer du, at Yamaha Motor Europe ikke har gennemg?et alle hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, og ikke er ansvarlig for indholdet af sider uden for denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside. Hvis du linker til andre sider uden for denne hjemmeside eller andre hjemmesider, sker det p? egen risiko.?

7 Hvis du responderer over for Yamaha Motor Europe via e mail, markedsunders?gelser, fora, registrering eller andre kommunikationsmedier med oplysninger, herunder men ikke begr?nset til feedback, data, sp?rgsm?l, kommentarer, forslag eller lignende, men med undtagelse af dine personlige data, vil s?danne oplysninger ikke blive betragtet som fortrolige. Ved at sende os oplysninger giver du Yamaha Motor Europe en uigenkaldelig, global, varig og transferabel ret til at bruge disse indl?g uden begr?nsning til form?l, som Yamaha Motor Europe finder n?dvendige. Yamaha Motor Europe har ingen erstatningspligt ved brug eller udlevering af s?danne oplysninger. Yamaha Motor Europe er ikke forpligtet til at hemmeligholde s?danne oplysninger og kan frit gengive, bruge, udlevere og distribuere oplysningerne til andre uden begr?nsning. Yamaha Motor Europe kan frit bruge ideer, koncepter, begreber, knowhow eller teknikker, som er indeholdt i s?danne oplysninger til hvilket som helst form?l, herunder men ikke begr?nset til at udvikle, fabrikere og markedsf?re produkter, der inkorporerer eller p? anden vis beror p? s?danne oplysninger. Yamaha Motor Europe ser frem til at modtage dine kommentarer og forslag om sine hjemmesider og produkter, men Yamaha Motor Europe fors?ger ikke at indhente fortrolige eller ophavsretligt beskyttede ideer, forslag, materialer eller andre oplysninger, der er forbundet med at udvikle, designe, omdesigne, ?ndre, fabrikere eller markedsf?re sine produkter eller nye produkter. Ved at indsende oplysninger giver du hjemmel til, at Yamaha Motor Europe m? offentligg?re s?danne oplysninger, bruge dem i sin virksomhed og inkorporere deres koncepter i Yamaha Motor Europe's produkter eller til andre form?l, som Yamaha Motor Europe betragter som n?dvendige, uden erstatningspligt.?

8 Du m? ikke bruge de interaktive dele af hjemmesiderne, for eksempel fora, klubber, markedsunders?gelser, e mails og lignende til at l?gge materiale ind, som er bevidst urigtigt og/eller injurierende, un?jagtigt, forn?rmende, vulg?rt, modbydeligt, sjofelt, blasfemisk, sexbetonet, truende, kr?nkende for privatlivets fred, eller som p? anden vis bryder loven. Yamaha Motor Europe har ikke redaktionel kontrol over indhold sendt til interaktive dele af hjemmesiderne. Alle oplysninger, herunder offentligg?relse af billeder og/eller artikler, indsendes for egen risiko og p? eget ansvar. Yamaha Motor Europe er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for skader eller andre skadevirkninger, der skyldes brug af tilsendt materiale uanset form og art.?

9?By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Privatlivspolitik?
Hos Yamaha Motor Europe N.V. (''Yamaha Motor Europe'') behandler vi dine personoplysninger med s?rlig omhu, da vi respekterer vores bes?gendes privatliv. Denne privatlivspolitikk, som udg?r en integreret del af Ansvarsfraskrivelsesklausulen, beskriver Yamaha Motor Europes privatlivspolitik, som er g?ldende for (de password-beskyttede omr?der af) alle de hjemmesider, der tilh?rer Yamaha Motor Europes filialer og affilierede selskaber, og som er knyttet til denne hjemmeside (samlet ben?vnt "hjemmesiderne" og hver for sig ben?vnt "hjemmesiden").?

Ved at tilg? og anvende nogen af disse hjemmesider giver du samtidig dit udtrykkelige samtykke til, at du er enig i de betingelser, der fremg?r af denne privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig i privatlivspolitikken, bedes du undlade at anvende nogen af hjemmesiderne samt undlade at forsynes os med personoplysninger. Visse ydelser kan v?re betinget af, at der leveres personoplysninger.

亚洲嫩模 顶级做爰片